صدا نداشتن سینمای خانگی

دلیل صدا نداشتن سینمای خانگی چیست؟