یخ نزدن فریزر ساید ال جی

علت یخ نزدن فریزر ساید ال جی چیست؟