خوانده نشدن فلش در تلویزیون

دلایل پیدایش مشکل خوانده نشدن فلش در تلویزیون