نمایندگی ال جی - علت قطع شدن تصویر تلویزیون ال جی در حالیکه صدا دارد، چیست؟

نماینگی ال جی – علت قطع شدن تصویر تلویزیون ال جی در حالیکه صدا دارد، چیست؟