علت قطع شدن تصویر تلویزیون ال جی در حالیکه صدا دارد

علت قطع شدن تصویر تلویزیون ال جی در حالیکه صدا دارد